Zapamiętaj mnie
Sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Autor: ramka Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 495
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.8029}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Realizowany od 2004 r. Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP) jest projektem dofinansowywanym i nadzorowanym przez Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF), który zaaprobował go w ramach działań mających na celu ochronę klimatu Ziemi. Zakończenie projektu przewidziano na 2009 r.

Cel i spodziewane efekty

Celem projektu jest ograniczenie krajowej emisji gazów cieplarnianych, związanej z produkcją energii elektrycznej, dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu energii w elektrycznych układach napędowych. Przy wdrażaniu projektu PEMP Krajowa Agencja Poszanowania Energii pełni funkcję agencji wykonawczej oraz - obok Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) — funkcję jednej z dwóch agencji wdrażających.

Podstawowym efektem, dla osiągnięcia którego zostały zaangażowane środki GEF, jest redukcja emisji CCV Program zakłada, że w wyniku jego działań w 2009 r. nastąpi redukcja krajowej emisji CO2 o 832 tys. ton. Efekt ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie udziału sprzedaży silników energooszczędnych - - od poziomu zbliżonego do zera w chwili rozpoczęcia projektu do 15% po jego zakończeniu w 2009 r. Poprzez wzrost efektywności energetycznej program ten doprowadzi również do obniżenia kosztów wytwarzania w przemyśle i sektorze komunalnym, poprawiając ich konkurencyjność.

Działania w ramach projektu PEMP

W ramach projektu PEMP przewidziana jest realizacja czterech komponentów.Pierwszym jest popularyzacja oraz wsparcie techniczne i biznesowe dla upowszechniania elektrycznych energooszczędnych silników i układów napędowych. W FEWE utworzone zostało Centrum PEMP, do którego zadań należy upowszechnianie wiedzy o energooszczędnych napędach elektrycznych, zapewnienie szkoleń i doradztwa w zakresie audytów energetycznych, studiów wykonalności i możliwości finansowania inwestycji. Zadaniem Centrum PEMP jest także opracowanie poradników w zakresie audytu energetycznego układów napędowych oraz wspieranie potencjalnych inwestorów w definiowaniu zakresu przedsięwzięć i poszukiwaniu środków finansowych na ich realizację. Działania związane z realizacją projektu popularyzowane są na stronie internetowej www.pemp.pl.

Drugim komponentem jest wdrożenie demonstracyjnych energooszczędnych układów napędowych. Celem projektów demonstracyjnych jest zgromadzenie przekonujących informacji o korzyściach, jakie wynikają ze stosowania energooszczędnych układów napędowych.

Projekty demonstracyjne mają być realizowane w tych obszarach gospodarki, w których dzięki poprawie efektywności w elektrycznych układach napędowych spodziewane są największe korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Na etapie definiowania dokumentu projektowego dokonano wyboru czterech projektów demonstracyjnych w następujących sektorach gospodarki: ciepłownictwo, zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, przemysł chemiczny oraz górnictwo.

Prace w ramach projektów demonstracyjnych obejmują określenie działań w obszarze energooszczędnych układów napędowych (których realizacja bez udziału programu byłaby mało prawdopodobna ze względu na istniejące bariery), doprowadzenie do wdrożenia proponowanych przedsięwzięć i monitorowanie efektów ich realizacji oraz rozpowszechnienie informacji o kosztach, efektach i innych uwarunkowaniach realizacji projektów.

Pod koniec 2005 r. w Ciepłowni Rydułtowy wdrożono pierwszy z czterech projektów demonstracyjnych.

Projekty demonstracyjne są wspierane finansowo z Programu PEMP poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek. Program zakłada, że fundusze uzyskane ze zwrotu tych pożyczek zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe kolejnych podobnych inwestycji.Trzecim komponentem projektu PEMP jest transformacja rynku poprzez wdrożenie programu dopłat do produkcji elektrycznych silników energooszczędnych.


Strony
[1] 2
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285