Zapamiętaj mnie
Ranking diamentowy
Autor: ramka Publikacje autora
 10.0 - 1 głos -
Odsłon: 2558
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.490}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Ranking diamentowy.

Metoda rankingu diamentowego służy wyrabianiu i ćwiczeniu umiejętności takich jak: krytycznego myślenia, umiejętności dokonywania analizy sytuacji, werbalizacji myśli i odczuć, prezentacji własnego stanowiska i jego obrony, doboru odpowiednich argumentów, efektywnego porozumiewania się, perswazji, pracy grupowej, twórczego rozwiązywania problemów, akceptacji innego punktu widzenia czy systemu wartości, itp.

Ranking diamentowy jest bardzo dobrą metodą aktywizującą słuchaczy zajęć, która skłania ich do dogłębnej analizy przedstawianego tematu, problemu lub zagadnienia. Wyrabia nawyk postrzegania problemu z kilku perspektyw. Stanowi punkt wyjścia do wymiany poglądów i dyskusji na zadany temat. Technika ta może być z powodzeniem stosowana już w grupie wiekowej dziesięciolatków. Wykorzystać ją można przy omawianiu praktycznie każdego tematu. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania materiałów dla słuchaczy.

Opis metody.

Uczestników zajęć dzielimy na kilkuosobowe zespoły (nie więcej niż 5-6 osób w grupie). Każdemu zespołowi dostarczamy takie same twierdzenia związane z tematem warsztatu czy lekcji. Może to być zbiór propozycji, „kroków", czy etapów działania, których realizacja ma doprowadzić do obranego przez grupę celu, np. rozwiązania problemu komunikacji transportowej w Polsce, czy zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów (patrz Aneks 6. Komentarz do rankingu diamentowego o odpadach i budowie autostrad). Każdy krok lub twierdzenie powinno być zapisane na oddzielnej kartce. Można także dostarczyć grupie spis twierdzeń (kroków) do samodzielnego ich posegregowania (wycięcia).

Zadaniem uczestników jest uszeregowanie tych kroków lub twierdzeń. Można przyjąć, że twierdzenia te należy uszeregować od najbardziej do najmniej ważnego. Nie powinien być to jednak prosty szereg, lecz struktura, siatka przypominająca kształtem diament. Oznacza to konieczność uszeregowania twierdzeń na kształt rombu, w którym na szczycie znajduje się jedna kartka (zdanie, twierdzenie, proponowany krok, itp.), poniżej trzy, w trzecim szeregu pięć, w następnym znowu trzy i w najniższym rzędzie ponownie jedna. Przy większej ilości twierdzeń można otrzymać więcej rzędów (poziomów). Podany schemat można modyfikować, otrzymując w ten sposób inne figury geometryczne (np. piramidę) . Odpowiednio uszeregowane karteczki należy nakleić na arkusz papieru. Poszczególne poziomy otrzymanej figury można łączyć strzałkami, liniami pokazując zależności pomiędzy opisanymi na kartkach problemami.

Zobacz także
[reg]

Po wykonaniu zadania każda grupa prezentuje wykonany schemat. Prowadzący powinien położyć nacisk na wspólną dyskusję omawiającą rozwiązania problemu. W metodzie rankingu diamentowego najważniejsze nie jest bowiem rozwiązanie wypracowane przez poszczególne grupy (często trudno wskazać właściwe rozwiązanie, np. budować autostrady lub spalarnie odpadów czy ich nie budować), lecz właśnie dyskusja i proces pracy grupowej. Po wykonaniu zadania należy porównać i przedyskutować efekty pracy różnych grup. Warto się zastanowić nad wspólnymi, tzn. zamieszczonymi na tym samym poziomie, twierdzeniami lub krokami oraz nad tymi, które w przypadku większej liczby zaproponowanych twierdzeń nie zostały przez żadną grupę wykorzystane.

Modyfikacja rankingu diamentowego to uszeregowanie przedstawionych etapów. W tym przypadku zadaniem grupy jest podanie sposobu rozwiązania jakiegoś problemu poprzez wskazanie etapu (kroku), jaki należy - zdaniem członków grupy - wykonać na samym początku, poprzez etapy pośrednie, aż do etapu końcowego. Prowadzący może dodatkowo poprosić o podanie efektu środowiskowego (ekologicznego), ekonomicznego i społecznego dla przyjętego ostatecznie rozwiązania.

Bardzo istotną cechą metody rankingu diamentowego jest możliwość przeprowadzenia swobodnej dyskusji, najpierw w pracy w grupach, potem wszystkich uczestników zajęć. W trakcie pracy słuchacze uświadomią sobie, iż różnica w reprezentowanych przez nich punktach widzenia, interesach (gospodarczych, politycznych, społecznych, itp.), motywacjach czy systemach wartości nie może przeszkodzić w dojściu do porozumienia i wypracowania wspólnego stanowiska i rozwiązaniu problemu.

Praca z wykorzystaniem techniki rankingu diamentowego może z powodzeniem być stosowana na lekcjach różnych przedmiotów, np. w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej. Praca nad zbudowaniem poszczególnych części, ogniw czy poziomów rankingu może odbywać się, w zależności od rozpatrywanego tematu, na zajęciach z różnych przedmiotów, a końcowa prezentacja np. na lekcji wychowawczej lub języku polskim. Możliwości wykorzystania i modyfikacji tej metody jest niezwykle wiele.

[/reg]

Aby wystawiać komentarze na tej stronie, musisz być zalogowany. Zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285