Zapamiętaj mnie
Segregacja odpadów medycznych
Autor: ufoludek Publikacje autora
 9.7 - 4 głosów -
Odsłon: 3821
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.478}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Segregacja odpadów medycznych

Każdy szpital jest zobowiązany do posiadania instrukcji postępowania z wytwarzanymi odpadami medycznymi uwzględniającej segregację "u źródła". Segregacja powstających odpadów prowadzona jest bezpośrednio na oddziałach szpitalnych. Personel medyczny obsługujący pacjentów jest odpowiedzialny za segregację odpadów. Wszystkie ostre przedmioty i narzędzia natychmiast po ich użyciu winny być wrzucane do odpowiednich pojemników o twardych ścianach odpornych na przebicie i przemoknięcie. Pojemniki powinny mieć odpowiednią wysokość, tak, aby nie dopuścić do przypadkowego zakłucia podczas ich zamykania. Odpady należy umieszczać w kolorowych workach foliowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Worki w kolorze czerwonym lub żółtym (kolor najczęściej kojarzony z niebezpieczeństwem) należy stosować do odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania. Powinny one być umieszczane na stelażach wyposażonych w zamykaną klapę lub w sztywnych pojemnikach. Worki należy wypełniać odpadami do 2/3 objętości, tak aby ich waga wynosiła max.10 kg.

Odpady komunalne powinny być zbierane oddzielnie i kierowane do pojemników na odpady komunalne. Każdy worek lub pojemnik z odpadami medycznymi winien być oznaczony datą zamknięcia i być opisany, aby umożliwić identyfikację miejsc powstawania odpadów (np. oddział chirurgiczny). Właściwie zorganizowana i przeprowadzona segregacja odpadów powstających w trakcie działalności szpitala pozwala na odzysk surowców wtórnych i przekazanie ich do wykorzystania. Takie działania zmniejszają masę odpadów wywożonych na składowisko

Zebrane z oddziału worki z odpadami magazynowane są w wydzielonych pomieszczeniach. Znajdują się tam sztywne pojemniki na odpady medyczne, które są usuwane z oddziału minimum 2x/dobę. Podczas transportu odpadów medycznych pracownik powinien używać środków ochrony indywidualnej. Przy wkładaniu bądź wyjmowaniu worków z wózka transportowego nie należy podkładać rąk pod worek. Wszystkie worki muszą być szczelnie zamknięte. Niedopuszczalne są najmniejsze uszkodzenia worków. W takim przypadku należy zawsze założyć drugi worek.

Zobacz także

Odpady zbierane z poszczególnych oddziałów szpitalnych trafiać powinny do wydzielonego miejsca magazynowania. W pomieszczeniach magazynowych temperatura winna zapewniać ograniczony rozwój drobnoustrojów i procesów gnilnych. Przy pojemnikach z odpadami powinna znajdować się instrukcja postępowania z odpadami medycznymi. Obowiązkiem każdego wytwarzającego odpady jest ich ewidencja ilościowo-jakościowa. Należy ją prowadzić zgodnie z obowiązującymi wzorami w oparciu o katalog odpadów. Przekazanie odpadów do unieszkodliwiania powinno poprzedzać ich ważenie.

Należy segregować odpady stałe i toksyczne od odpadów zakażonych, ponieważ nawet jeśli szpital zmuszony jest do dezynfekcji odpadów poprzez ich spalanie, jest to sposób zmniejszenia szkodliwego wpływu tej metody na zdrowie. W swojej książce "Medical Waste Incineration and Pollution Prevention" ("Spalanie odpadów medycznych a zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska") Alex E.S. Green twierdzi, iż na poziom szkodliwych emisji mogą mieć wpływ metody przygotowania odpadów przed ich spaleniem. Należy do nich:

1. usunięcie z nich jak największej ilości przedmiotów jednorazowego użytku;
2. oddzielenie odpadów zakażonych od niezakażonych;
3. wprowadzenie metod recyklingu obejmujących odpady plastikowe, papier i metal;
4. oczyszczenie odpadów przeznaczonych do spalenia z odpadów zawierających PCW, gdyż przede wszystkim ten właśnie związek przyczynia się do powstawania dioksyn i furanów.

Większość proponowanych tu środków zaradczych dotyczy eliminacji niezainfekowanych odpadów medycznych spośród materiału trafiającego do spalarni. Jak wynika z przeprowadzonych badań stanowią one większą część spalanych odpadów. Redukując w ten sposób masę tych ostatnich można zmniejszyć ilość toksycznych związków emitowanych do środowiska przez spalarnie przyszpitalne.


Aby wystawiać komentarze na tej stronie, musisz być zalogowany. Zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285