Zapamiętaj mnie
Metody oceny ryzyka ekologicznego w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
Autor: janek_now Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 1466
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.42452}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

[reg]

Metoda inspekcyjna
Metoda inspekcyjna polega na przeprowadzeniu oględzin urządzeń i procesów w przedsiębiorstwie. Inspekcja może dostarczyć informacji o sumienności pracowników w obchodzeniu się z materiałami niebezpiecznymi, stanie technicznym urządzeń ochronnych, sposobie składowania odpadów itp. Podstawowe wady tej metody to brak reprezentatywności wyników, którą można sprowadzić do konkretnego momentu obserwacji oraz relatywnie wysokie nakłady czasowe i wynikające z tego wysokie koszty. Metoda inspekcyjna najczęściej stosowana jest przez jednostki ubezpieczające od zagrożenia ekologicznego, rzadziej przez banki finansujące duże przedsięwzięcia przedsiębiorstw, a także podczas wdrażania systemów zarządzania jakością lub środowiskiem.

Metoda ankietowa
Metoda ankietowa pozwala ustalić wiele informacji dotyczących źródeł zagrożeń środowiska w przedsiębiorstwie. Jej zaletą jest szybkość przeprowadzenia oceny i prostota, podstawową wadą zaś możliwość zatajenia ważnych informacji przez ankietowanych oraz brak gotowości do udzielenia informacji. Adresatami takiej ankiety mogą być zarówno pracownicy przedsiębiorstwa, jak i osoby z jego otoczenia, np. zakłady ubezpieczeń, agencje „credit-ratingu", administracja samorządowa, organizacje proekologiczna.

Metoda analizy polityki informacyjnej
W metodzie analizy polityki informacyjnej istotą jest komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem: opinią publiczną jako całością, grupami proekologicznymi, mediami, administracją itp. Systematyczne informowanie otoczenia o niebezpieczeństwach i środkach je ograniczających może przyczynić się do zwiększonej akceptacji przedsiębiorstwa przez opinię publiczną. Dlatego też polityka informacyjna może uchodzić za instrument ograniczania ryzyka ekologicznego, którego ocena jest zawsze osądem społecznym. Celem polityki informacyjnej powinno być utrzymanie równowagi między postrzeganiem ryzyka przez określoną grupę z otoczenia przedsiębiorstwa a postrzeganiem ryzyka przez przedsiębiorstwo.

Zobacz także

Metoda analizy organizacji przedsiębiorstwa
Analiza organizacji przedsiębiorstwa może dotyczyć systemów cząstkowych jego struktury organizacyjnej lub organizacji procesów. W trakcie badania należy przeanalizować układ kompetencji w zakresie ochrony środowiska, uregulowanie pełnomocnictw do podejmowania decyzji i formy współdziałania osób funkcyjnych organizacji liniowej z pracującymi w sztabach pracownikami ds. ochrony środowiska oraz usytuowanie komórek ochrony środowiska w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

W przypadku analizy procesów szczególnie ważne są trzy obszary problemowe, a mianowicie:
1) spełnianie wymogów prawnych przez osoby do tego powołane, a w szczególności kompetencje i kwalifikacje osób wykonujących czynności istotne dla bezpieczeństwa i ochrony środowiska, opracowywanie wewnętrznych instrukcji, procedur oraz dokumentowanie procesów, które tego wymagają. Dokumentowanie jest istotne zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych;
2) współdziałanie uczestników zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w ochronę środowiska, szczególnie w zakresie planowania, inwestowania, utylizacji odpadów, konserwacji urządzeń ochronnych;
3) dobór, szkolenie i kontrola pracowników w związku z procesami szczególnie ważnymi z punktu widzenia zapewniania bezpieczeństwa i skutecznej ochrony środowiska.

[/reg]


Strony
1 2 [3] 4 5
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285