Zapamiętaj mnie
Metody oceny ryzyka ekologicznego w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
Autor: janek_now Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 1464
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.42452}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

[reg]

Istnieje wiele metod identyfikacji i oceny ryzyka ekologicznego w przedsiębiorstwie. Wybór właściwej metody do praktycznego zastosowania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem zależy od wielu czynników. Należy określić, czy dana metoda umożliwia w miarę kompleksowe ujęcie różnych rodzajów ryzyka ekologicznego, ważne jest też zagwarantowanie szybkiej identyfikacji nowych rodzajów ryzyka. Do stosowania powinny być wybierane metody, które umożliwiają prognozowanie zmian natężenia ryzyka, a także takie, które są możliwe do zastosowania za pomocą ekonomicznie uzasadnionych nakładów finansowych. Grażyna Borys ocenia, że w badaniu ryzyka ekologicznego bieżącej działalności przedsiębiorstw mogą mieć zastosowanie głównie następujące metody: dokumentacyjna, inspekcyjna, ankietowa, analizy polityki informacyjnej, analizy organizacji, słabych sygnałów, dysfuzyjna, portfelowa, macierzowa oraz analizy kosztów i zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. Ich wykorzystanie w praktyce jest uzależnione od tego, czy chodzi o identyfikację i ocenę ryzyka wewnętrznego, czy zewnętrznego, już istniejącego, czy powstającego. Środkami pomocniczymi w badaniu ryzyka ekologicznego mogą być narzędzia w postaci list kontrolnych, bilansów ekologicznych, banków danych, systemów eksperckich oraz rating ekologiczny.

Metoda dokumentacyjna
Istotą metody dokumentacyjnej jest identyfikacja i ocena ryzyka ekologicznego na podstawie analizy treści dokumentów o charakterze prawno-administracyjnym, ewidencyjno-operacyjnym, kontraktowym, publikacyjnym, jakie generuje przedsiębiorstwo w toku swojej działalności. Spośród dokumentów prawno-administracyjnych do analizy ryzyka ekologicznego mogą być wykorzystane, takie jak: koncesje, licencje, pozwolenia ekologiczne, protokoły z przeprowadzonych w przedsiębiorstwie kontroli (PIOŚ, NIK), wystąpienia, decyzje i zarządzenia pokontrolne oraz akta spraw o wszczęciu postępowań wobec przedsiębiorstwa za naruszenie wymogów ochrony środowiska. Ważne źródło informacji stanowi system rachunkowości funkcjonujący w przedsiębiorstwie, niestety, rachunkowość ekologiczna znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju. Przedsiębiorstwa ubiegające się o certyfikat ISO 14000 i EM AS są zobligowane do systematycznego dokumentowania określonych aspektów ekologicznych swojej działalności, co może stanowić bogate źródło informacji o możliwych źródłach powstawania zagrożeń. Pomocne w analizie ryzyka ekologicznego mogą być również sprawozdania audytorów środowiskowych (raporty z przeglądów w zarządzaniu środowiskiem) oraz audytów certyfikujących.

Zobacz także

Specyficznym dokumentem ewidencyjno-operacyjnym jest program bezpieczeństwa ekologicznego. Zawiera on charakterystykę jakościową i informuje o ilości substancji niebezpiecznych składowanych w przedsiębiorstwie, wykorzystywanych lub uzyskiwanych w procesie produkcji oraz plan operacyjno-ratowniczy działań podejmowanych na własnym terenie na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Dokumenty te stanowią podstawowy element strategii zapobiegania awariom i zarządzania bezpieczeństwem instalacji w obiektach potencjalnie niebezpiecznych. W analizie ryzyka ekologicznego mogą być wykorzystywane także dokumenty ewidencyjno-statystyczne sporządzane na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego i innych instytucji oraz dokumenty kontraktowe, np. ugody odszkodowawcze, certyfikaty i polisy ubezpieczeniowe. Analiza treści ugod odszkodowawczych, certyfikatów i polis ubezpieczeniowych umożliwia orientację w wysokości i zakresie odszkodowań i kosztów, które ewentualnie będzie musiało ponieść, czy już ponosi, przedsiębiorstwo. W niedalekiej perspektywie ważnej informacji może dostarczyć sprawozdawczość finansowa kosztów i zobowiązań związanych z gospodarowaniem zasobami środowiska. Zaletą metody dokumentacyjnej jest to, że może ona dostarczyć wielu wiarygodnych i dokładnych informacji. Należy jednak mieć na uwadze, że metoda ta informuje tylko o sytuacji przedsiębiorstwa w określonym momencie, co nie oznacza, że będzie ono odnotowywać podobne rezultaty w przyszłości.

[/reg]


Strony
1 [2] 3 4 5
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285