Zapamiętaj mnie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka
Autor: conchard Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 3511
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.41614}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka

Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do wielu niekorzystnych zjawisk zachodzących w środowisku. Oprócz smogu, dziury ozonowej, kwaśnych deszczy i efektu cieplarnianego, występują również:
■ zmiany klimatyczne,
■ zakwaszanie gleb i zasobów wodnych,
■ eutrofizacja wód,
■ pogarszanie jakości powietrza w aglomeracjach,
■ powstawanie ozonu troposferycznego,
■ pogarszanie stanu szaty roślinnej i zwierząt,
■ pogarszanie stanu zdrowotnego ludzi.

Zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do zwiększenia częstotliwości oraz rozszerzenia obszarów występowania:
■ katastrofalnych powodzi,
■ susz,
■ huraganów.

Ponadto mogą spowodować konieczność zmian tradycyjnych upraw rolniczych.  Zwiększająca się ilość ciepła prowadzi do zachwiania obiegu wody w przyrodzie i nietypowego rozkładu opadów. Tereny do tej pory suche narażane są na intensywne deszcze oraz powodzie. Na innych obszarach mogą występować susze. Mimo wzrostu opadów, Polska należy do krajów o najmniejszych zasobach wody. Dlatego tak ważna jest dla nas prawidłowo prowadzona gospodarka wodna. W ostatnich latach poziom Bałtyku podniósł się ponad 10 cm. Zjawisko to może zniszczyć linię brzegową, grozi powodziami, zwiększa zasolenie gleb. Zanikanie warstwy ozonowej zwiększa natężenie bardzo szkodliwego promieniowania ultrafioletowego na powierzchnię Ziemi, a w sposób pośredni przyczynia się do efektu cieplarnianego.

[reg]

Zobacz także

Zakwaszenie gleb i zasobów wodnych powoduje zmiany składu biocenoz. Przyczyną zakwaszania gleb są przede wszystkim kwaśne deszcze oraz wysokotowarowa gospodarka rolna, oparta na monokulturze i intensyfikacji nawożenia. Opady wpływają na jakość i stan gleb. Natężenie oddziaływania zależy od składu mineralnego gleby, pokrywy roślinnej, organizmów glebowych oraz lokalnych warunków klimatycznych. W środowisku kwaśnym zwiększa się przyswajalność metali ciężkich przez rośliny, które wbudowują je w swoje tkanki. Taki skażony pokarm roślinny spożywany przez zwierzęta bądź ludzi staje się przyczyną wielu chorób. Zakwaszenie gleb prowadzi do redukcji organizmów glebowych, głównie dżdżownic i bakterii. Skutkiem tego jest spowolnienie obiegu materii i niedobór substancji pokarmowych dla roślin. Spływy z pól dodatkowo zmieniają odczyn wód powierzchniowych, przede wszystkim jezior.

Czy wiesz, że...
Mniej wrażliwe na zakwaszenie są gleby i jeziora położone na pokładach wapiennych, które w sposób naturalny neutralizują odczyn. Eutrofizacja wód stanowi przyczynę poważnych zmian ekologicznych. Mianem eutrofizacji określa się wzrost ilości składników pokarmowych' w wodach, czyli ich żyzności. Jej skutkiem może być na przykład zarastanie jezior. Proces ten jest spowodowany dopływem słabo oczyszczonych ścieków, spływem nawozów z pól uprawnych, a także wymywaniem z powietrza związków azotu przez wody opadowe. Zgromadzone substancje służą za pokarm roślinom, które zaczynają się bardzo intensywnie rozwijać.

[/reg]


Strony
[1] 2 3
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285