Zapamiętaj mnie
Procesy glebowe: podejście funkcjonalne
Dział: Rolnictwo
Autor: Robert_wlkp Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 1752
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.41270}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Procesy glebowe: podejście funkcjonalne

Zespoły glebowe stanowią skomplikowane związki między rozmaitymi mikro- i makroorganizmami, minerałami i nieożywioną materią organiczną (patrz Rozdział 5). Obiegi węgla i azotu zachodzące w glebie dostarczają wskaźników funkcjonowania zespołów glebowych.

Elementy tych obiegów, np. produkcja CO2 (obieg węgla) lub tempo nitryfikacji (obieg azotu), mogą być mierzone w zanieczyszczonych i nie zanieczyszczonych glebach.

Organizmy pobierające węgiel ze związków organicznych są nazywane „heterotrofami". Do kategorii tej należą zwierzęta oraz wiele mikroorganizmów. Organizmy, które niezbędny im węgiel uzyskują z dwutlenku węgla, są zwane „autotrofami". Autotrofy obejmują rośliny zielone, glony oraz niektóre bakterie i pełnią zasadniczą rolę w wiązaniu atmosferycznego dwutlenku węgla w postaci związków organicznych. Heterotrofy dopełniają cyklu, przekształcając materię organiczną na dwutlenek węgla. Funkcjonowanie obiegu może być zatem zmienione przez oddziaływanie zanieczyszczeń na autotrofy, heterotrofy, albo na jedne i drugie zarazem.

[reg]

Azot atmosferyczny może być wiązany przez niektóre bakterie, zarówno wolnożyjące (np. Azotobacter spp.), jak i symbiotyczne (np. Rhizo-bium spp. występujące w brodawkach korzeniowych roślin motylkowych). Wiązanie polega na przemianie azotu cząsteczkowego w amoniak, z którego w roztworze glebowym powstaje jon amonowy (NH4+). NH4+ jest następnie utleniany przez bakterie glebowe do jonów azotynowych (NO2"), i dalej azotanowych (NO3") (nitryfikacja). Rośliny i bakterie mogą pobierać NHi+ lub /oraz NO3~, które są zużywane do syntezy organicznych związków azotowych (np. aminokwasów i puryn). Heterotrofy mogą następnie wykorzystywać organiczne związki azotowe jako źródło azotu i uwalniać z nich NH4+ oraz NO3". Ostatecznie, w procesie zwanym denitryfikacją, niektóre mikroorganizmy mogą dokonywać przemiany N03- do tlenku azotu (NO), podtlenku azotu (N2O) oraz azotu cząsteczkowego.

Mikroorganizmy odgrywają istotną rolę w obiegu węgla i azotu. W normalnych warunkach środowiskowych na obiegi te wpływają takie czynniki, jak temperatura, pH oraz wilgotność gleby. Zakres zmienności tych czynników w czasie i przestrzeni zależy od położenia geograficznego oraz właściwości gleby (np. zawartość glin, materii organicznej i CaCOs). W badaniach nad wpływem, jaki na przebieg procesów glebowych mogą mieć zanieczyszczenia, niezbędne jest więc uwzględnienie fluktuacji tych procesów występujących na nie zanieczyszczonych stanowiskach. Wpływ zanieczyszczeń można uznać za istotny, jeśli fluktuacje wykraczają poza normalny dla określonego obiegu zakres.

Powszechnie stosowaną metodą określania zagrożenia mikroorganizmów ze strony substancji chemicznych jest pomiar tempa produkcji dwutlenku węgla przez próbki gleby. Aby pobudzić uwalnianie CO2, do gleby dodaje się zwykle źródło węgla1 (np. mączkę roślinną lub mączka rogową i kostną), a następnie porównuje się próbki gleby z i bez testowanej substancji chemicznej.

Równie łatwo można mierzyć tempo produkcji azotynów i azotanów z zawartego w glebie amoniaku (nitryfikacja). Metodę tę uważa się za szczególnie wartościową w badaniach nad oddziaływaniem zanieczyszczeń ze względu na znaczenie, jakie nitryfikacja ma dla żyzności gleby. Można także mierzyć tempo wiązania azotu przez bakterie brodawkowe roślin motylkowych, którego przebieg może być zmieniany przez zanieczyszczenia.

[/reg]


Strony
[1] 2
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285