Zapamiętaj mnie
TEMAT: Zanieczyszczenia gleb
Autor: Administrator Publikacje autora
 10.0 - 1 głos -
Odsłon: 2251
Komentarzy: 1
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.12597}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Zobacz także
TEMAT: Zanieczyszczenia gleb
Cele główne:
 • uświadomienie problemu zanieczyszczenia gleb oraz ich źródeł i skutków
 • kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 • podaje źródła zanieczyszczeń gleb
 • potrafi wymienić rodzaje zanieczyszczeń gleb
 • wskazuje skutki zanieczyszczania gleb
 • potrafi zaproponować sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu gleb
Metody:
 • dyskusja
 • praca w grupach
 • burza mózgów
Materiały pomocnicze:
  • tablica, arkusze papieru, mazaki, kredki kartki papieru,
Czas:
  • 90 min
Przedmiot:
  • biologia, geografia
Miejsce:
  • sala lekcyjna
Wprowadzenie:
Gleba jest fundamentem życia.
Jest to najbardziej powierzchniowa, żywa warstwa litosfery wytworzona ze skał przekształconych pod wpływem organizmów żywych, klimatu, wody, rzeźby terenu i czasu. Narażona jest na działanie różnych czynników- naturalnych i antropogenicznych.
W momencie, gdy do gleby dostanie się substancja lub element niepożądany staje się ona zanieczyszczona.
Głównymi źródłami zanieczyszczenia gleby jest rolnictwo, przemysł (kopalnie, huty metali, transport, nielegalne składowanie odpadów.
Zanieczyszczenia gleb można podzielić również na:
  • stałe – gruz betonowy, szkło
  • ciekłe – zużyty olej silnikowy
  • gazowe – trujące gazy,
w zależności od sposobu, w jaki przedostają się do środowiska glebowego.
Substancjami zanieczyszczającymi glebę są: środki ochrony roślin, nawozy sztuczne, spaliny, metale ciężkie, smoła, odpady gromadzone na wysypiskach śmieci w sposób niezorganizowany, pyły i gazy oraz kwaśne deszcze.
Odpady stanowią szczególną grupę zanieczyszczeń gleby, gdyż charakteryzuje je dwojakie niekorzystne działanie, po pierwsze same w sobie przez to, że składowane są w glebie lub na glebie są jej zanieczyszczeniem. Po wtóre rozkładając się powodują uwalnianie wielu szkodliwych substancji do środowiska glebowego, a ich rozprzestrzenianie wpływa niekorzystnie na organizmy żyjące w niej i jej budowę. Ich przenikanie do gleby jest zazwyczaj skutkiem składowania odpadów przemysłowych i komunalnych na nie zabezpieczonych lub dzikich wysypiskach.
Zanieczyszczenie gleby, spowodowane przez działanie człowieka, może poważnie obniżyć jej jakość lub zniszczyć jej właściwości.
Przebieg zajęć:
[reg]
 • Dyskusja
Prowadzący rozpoczyna z uczestnikami dyskusję na temat gleby (co to jest, jaką rolę odgrywa w życiu człowieka i jakie pełni funkcje w środowisku). Prowadzący przechodzi następnie do pytania, kiedy gleba staje się zanieczyszczona i jakie znają źródła zanieczyszczeń.
 • Praca w kręgu
Prowadzący siada wraz z uczestnikami w kręgu. Zadaniem uczestników jest odpowiedzieć na pytanie prowadzącego. Pytania dotyczą związków chemicznych i elementów zanieczyszczających glebę pochodzących z czterech wymienionych wcześniej źródeł. Prowadzący do wskazania wśród uczestników osoby, która odpowiada na pytanie używa malej piłeczki, np. tenisowej. Najpierw rzuca piłeczkę do uczestnika następnie zadaje pytanie. Jeśli uczeń nie zna odpowiedzi to przekazuje piłeczkę osobie siedzącej obok. Jeśli zna odpowiedź odpowiada na pytanie i odrzuca piłeczkę do prowadzącego.
 • Burza mózgów
Uczestnicy mają za zadanie zaproponować jak najwięcej sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniu gleby przez transport, rolnictwo, nielegalne składowanie śmieci oraz przemysł. Ostatnim zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu, na którym wskazane zostaną ich czynności z życia codziennego, przeciwdziałające zanieczyszczeniu gleby.
[/reg]
Komentarze
bullet krolak421 |
Komentarze: 1

bardzo dobra


Aby wystawiać komentarze na tej stronie, musisz być zalogowany. Zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285