Zapamiętaj mnie
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Autor: zuzia17 Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 4197
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.12249}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

GENERACJA ORAZ IDENTYFIKACJA FIZYCZNA I LOGISTYCZNA

Odpady wielkogabarytowe w sferze komunalnej (oznaczane dalej OKWG), nazywane też przestrzennymi, objętościowymi lub tarasującymi (ang. bulk wastes lub bulky, niem. Sperrmuell lub sperrige Abfaelle) stanowią znaczący udział w ogóle odpadów komunalnych stałych (oznaczanych dalej OKS). Tym większy, im częściej następuje wymiana wyposażenia mieszkań, a ta jest ogólnie funkcją poziomu dobrobytu materialnego społeczeństw, definiowanego produktem krajowym brutto przypadającym na mieszkańca (lub gospodarstwo domowe).

Nie bez znaczenia, wpływ na tę wymianę mają również:

 • trwałość fizyczna wyposażenia (często dostosowana w ofercie sprzedaży do możliwości nabywczych ludności i standardów mieszkań, jak np. meble Kowalskich dla koszarowego budownictwa wielkopłytowego),
 • doskonalsze pod względem funkcjonalności i jakości typy i rodzaje mebli i sprzętu gospodarstwa domowego,
 • trendy w modzie, chęć dorównania wyposażeniem sąsiadom i znajomym czy po prostu shopoholizm, a więc nabywanie tego co się podoba, niezależnie od rzeczywistej potrzeby.

Odpady w osiedlach wytwarzają nie tylko gospodarstwa domowe (dalsze ich oznaczanie OKGD). Odpady wielkogabarytowe, podobnie jak inne odpady komunalne powstają także w innych okolicznościach (oznaczane dalej OKWG-EN): wskutek uszkodzeń mieszkań i budynków, np. z powodu pożaru, zalania czy katastrofy budowlanej, wskutek kataklizmów natury lub działań dewastacyjnych człowieka czy wskutek braku możliwości naprawy wyposażenia mieszkań (m.in. z powodu zaniku np. stolarstwa naprawczego) lub ekonomicznej niecelowości tej naprawy wobec ceny nowego wyposażenia relatywnie korzystniejszej niż koszt jego rewitalizacji użytkowej. O dorównywaniu ich ilości odpadom generowanym w gospodarstwach domowych dowodzi przykład Słowacji, gdzie w 1997 r. odpowiednia proporcja wyniosła 0,983 : 1,000 (tab.l [1]).

Temu faktowi generacyjnemu zaprzecza definicja odpadów wielkogabarytowych przytoczona w krajowym planie gospodarki odpadami z 2002 r. według której są nimi tylko odpady z gospodarstw domowych (oznaczanych dalej OKWG-GD) [2].

Być może, iż zrewiduje tę definicję nowa ustawa o odpadach, czego nie czyniły dotychczasowe i ciągle nowelizowane edycje ustaw z 1997 r. [3] i 2001 r. (aktualnie obowiązująca) [4]. Ta nowa, trzecia już ustawa, powstanie w efekcie ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska w lipcu 2003 r. przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy Opracowanie koncepcji ustawy o odpadach obejmującej całą problematykę gospodarki odpadami, z terminem składania ofert do 1 września 2003 r. i terminem realizacji tego zamówienia publicznego do 28 lutego 2004 r. [5]. Może wreszcie naprawdę będzie ona zharmonizowana z właściwymi dyrektywami UE, w szczególności z dyrektywą 75/442/EEC, zmienioną dyrektywą 91/156/EWG [6]. Dotychczasowe „prawa odpadowe", to bardziej wynik wyobraźni politycznej niż rozumienia społecznej, ekonomicznej i ekologicznej wagi problemu i kompetencji merytorycznej gremiów legislacyjnych.

Podstawowa identyfikacja fizyczna i logistyczna OKWG

Polskie prawo o odpadach nie definiuje OKWG. Brak również zasad (wytycznych) ich identyfikacji fizycznej (zwłaszcza struktury rodzajowej) i logistycznej (zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa technicznego, zdrowotnego i ekologicznego ich usuwania). Pewną pomocą może być klasyfikacja wyrobów [7], ale przecież odpad (czy ogólniej: przedmiot zbywany) nie ma równej wartości techniczno-użytkowej z nowym wyrobem.

OKWG stanowią jeden z rodzajów OKS (kod katalogowy 20 03 07) zawartych w grupie: 20 03 Inne odpady komunalne [8]. Znane są tylko definicje stosowane na użytek lokalny. Ogólnie określa się tym pojęciem duże lub przestrzenne OKS, które ze względu na swoje rozmiary, masę lub ciężar nie mieszczą się swobodnie w typowych pojemnikach [9,10].

Zobacz także

Krajowy plan gospodarki odpadami [2] zawężając generację OKWG do sfery gospodarstw domowych, dezawuuje inne okoliczności ich generacji, jednoznacznie określone Ustawą o odpadach, a więc aktem prawnym nadrzędnym w stosunku do tego planu. Stanowi ona, iż odpady komunalne, to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład sa podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych [4].

Przytoczona statystyka OKWG w Słowacji (tab.l) dowodzi racji ich generacji i równej proporcji obu ich rodzajów (z gospodarstw domowych i od innych wytwórców).

Praca opiera się w dużym stopniu na zagranicznej praktyce gospodarki OKWG, a to z trzech powodów:

 • pierwszy wydaje się oczywisty, bowiem zawsze warto i należy czerpać z dobrej praktyki obcych operatorów logistycznych,
 • drugi jest trudniejszy do zrozumienia, gdyż operatorzy rodzimi (do których zwrócono się o stosowne informacje) milczą w kwestii prezentacji swej praktyki,
 • trzeci, to żenująco niski, wąski i w zasadzie informacyjno-reklamowy serwis problemu w polskim internecie (chwalebny wyjątek stanowi katalog 45 OKWG wymieniany w cenniku ich odbioru i utylizacji w 2003 r. w Grodzisku Mazowieckim [11].

Pierwszymi wyznacznikami identyfikacji fizycznej OKWG są skala ich masy i struktura rodzajowa. Przybliżoną ich orientację daje ich analiza w Słowacji (tab.l) oraz w Saksonii. Pierwszymi wyznacznikami identyfikacji logistycznej OKWG są wymiary i masa pojedynczych przedmiotów, warunki ergonomiczne ich zbioru i usuwania oraz segregacja z uwagi na potrzebę neutralizacji zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego przy gromadzeniu i usuwaniu. W wielu przypadkach wytwórca (zbywający) OKWG i usuwający je (przewoźnik) muszą pisemnie deklarować liczbą i rodzaj wywożonych OKWG.

Tab.l. Struktura i zagospodarowanie OKWG na Słowacji w 1997 r.

Literatura:

 • l.Disposal ofmunicipal waste in the SR in 1997 (in tonnes) http:www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psr/waste/wasteman/press.htm;
 • 2. Uchwała nr 219 Rady Ministrów z 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami M.P. nr 11/2003, poz.159;
 • 3. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o odpadach, Dz. U. nr 96/1997, poz. 592 ze zm. po Dz.U. nr 12/2000, poz.136;
 • 4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. nr 62/2001, poz.628, ze zm, po Dz.U. nr 7/2003, poz.78 - tekst ujednolicony;
 • 5. Przetarg nieograniczony Ministerstwa Środowiska na wykonanie pracy Opracowanie koncepcji ustawy o odpadach obejmującej całą problematyką gospodarki odpadami, www.ekoinfo.pl/ Aktualności, 2003;
 • 6. Dyrektywa Rady 75/442/EEC z 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, zmieniona dyrektywą Rady 91/156/EWG z 18 marca 1991 r.;
 • 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.U. 97.42.264 ze zm. aż po Dz.U. nr 12/ 2001, poz. 94;
 • 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. nr 112/2001, poz.1206;
 • 9. Zu gross fuer die Tonne. Informationen zur Sperrgut-Abfuhr jur Privathau-shalte. Abfallwirtschaftsbetriebe Muenster 2000;
 • 10. Uchwała nr LXXXIX/494/93 z dnia 7 września 1993 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i fekaliami, Głos Wielkopolski nr 256/1993;
 • 11. http//:bip.zgkm.grodzisk.pl;
 • 12. Abfallwirtschaftsplan fuer den Freistaat Sachsen, Teil 1: Siedlungsabfaelle, Saechsisches StaatsministeriumfuerUmweltundLandwirtschaft, Dresden 1999;
 • 13. ZAK Kempten 2003 (ulotka-deklaracja).

Bernard Rzeczyński

Eko Problemy


Aby wystawiać komentarze na tej stronie, musisz być zalogowany. Zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285