Zapamiętaj mnie
Samorządność terytorialna w zakresie ochrony środowiska w warunkach globalizacji
Autor: toldo123 Publikacje autora
Brak oceny -
Odsłon: 2655
Komentarzy: 0
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.11718}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Samorządność terytorialna w zakresie ochrony środowiska w warunkach globalizacji

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie w jaki sposób jest wynaturzana lokalna gospodarka samorządowa i jak zmienia się znaczenie ochrony środowiska lokalnych wspólnot samorządowych w warunkach globalizacji. W niniejszej pracy pojęcie „lokalne wspólnoty samorządowe" będzie oznaczać dwa rodzaje podmiotów: gminy oraz powiaty, stosownie do definicji zawartych w Ustawie o samorządzie gminnym [1] oraz w Ustawie o samorządzie powiatowym [2].

Komentowane w prasie przykłady przedsięwzięć gospodarczych na szczeblu lokalnym pozwoliły na sformułowanie hipotezy badawczej, że celowość ochrony środowiska w zakresie lokalnej gospodarki samorządowej, którą jest dobro wspólne, jest w warunkach globalizacji podporządkowana interesom ekonomicznym ponadnarodowych przedsiębiorstw komercyjnych.

W poszczególnych punktach, adekwatnie do tematu niniejszego artykułu, postawionego celu i przyjętej hipotezy badawczej, zostaną podjęte następujące zagadnienia: co stanowi o istocie lokalnych wspólnot samorządowych, jaką rolę odgrywa ochrona środowiska w poprawie jakości życia mieszkańców (rozwoju zrównoważonym), jaka jest relacja trwałego rozwoju zrównoważonego lokalnych wspólnot samorządowych do globalizacji oraz jak wpływają procesy globalizacji na ochronę środowiska gmin i powiatów.

Istota lokalnych wspólnot samorządowych (LWS)

W określaniu natury (charakteru) lokalnych wspólnot samorządowych nie można pominąć przyjętych w ustawodawstwie i powszechnie obowiązujących definicji gminy oraz powiatu. Znowelizowana Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym stanowi, że gmina jest wspólnotą samorządową którą tworzą mieszkańcy odpowiedniego terytorium [1, art, 1]. Z kolei przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium [2, ąrt. 1 ust. 2]. Z obu definicji wynika zatem, że tak gmina, jak i powiat (LWS) to przede wszystkim osoby zamieszkujące określone terytorium i przez to stanowiące wspólnoty lokalne.

Kolejnym elementem, który pozwala na określenie natury LWS, są zadania powierzone tym podmiotom do wykonania, tzw. zadania własne. Ich katalog w odniesieniu do gminy określa art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym oraz, w przypadku powiatu, art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o samorządzie powiatowym.. Przy czym należy dodać, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów [1, art. 6].

Zadania własne gminy oraz powiatu (tzn. zadania im właściwe) są zadaniami użyteczności publicznej, a ich celem jest zaspokajanie zbiorowych (ponadindywidualnych) potrzeb danej wspólnoty mieszkańców [1, art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 4]. Lokalne wspólnoty samorządowe istnieją zatem w celu realizacji lub pomnażania dobra wspólnego członków danych wspólnot. Dobro wspólne tworzy warunki życia ludzkiego (środowisko życia rozumiane w sposób szerszy niż środowisko przyrodnicze). Warunki, w których żyją osoby ludzkie, tworzące lokalne wspólnoty samorządowe, mają z kolei istotne znaczenie dla subiektywnie odczuwanej jakości życia tychże osób.

Podsumowując przeprowadzoną dotychczas analizę można stwierdzić, że naturę lokalnych wspólnot samorządowych określają takie pojęcia, jak: ustawowy obowiązek realizacji zadań użyteczności publicznej w celu zaspokajania zbiorowych (ponadindywidualnych) potrzeb danej wspólnoty mieszkańców, dobro wspólne tworzące warunki życia ludzkiego, jakość życia osób stanowiących lokalnych wspólnot samorządowych, która winna ulegać trwałej poprawie w wyniku działalności w zakresie kompetencji i w miarę możliwości poszczególnych podmiotów.

Kolejnym pojęciem, stanowiącym o naturze gminy oraz powiatu, jest pojęcie samorządności. Zasada samorządności została wpisana w Konstytucją RP w art. 16, który stanowi, iż: „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność".

Istnieją dwie, o znaczeniu ponadnarodowym, definicje samorządu terytorialnego. Pierwszą zawiera art. 2 ust. 1 Światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego (ŚDSL)[ w którym zapisano, że: „samorząd lokalny oznacza prawo i powinność władz lokalnych do lokalnego regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra społeczności lokalnej" [3, s. 14]. Z kolei w art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (EKST)^ przyjęto, że samorząd terytorialny jest to „prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców" [4]. Z obu przytoczonych definicji wynika, że „samorządność terytorialna" oznacza „samo się rządzenie",

czyli możliwość decydowania o sobie i jest ona ściśle związana z pojęciem osoby, samodzielności oraz niezależności. Definicje te podkreślają, że owo „samo się rządzenie" ma na celu dobro (interes) wszystkich mieszkańców. Oba cytowane dokumenty (ŚDSL i EKST) zwracają uwagę, że „samorząd lokalny" jest przede wszystkim prawem społeczności lokalnych do możliwości kreowania własnych priorytetów, leżących w interesie mieszkańców i podejmowania działań stosownych do ich realizacji. Wynika stąd, że podmiotem samorządu terytorialnego jest każdy mieszkaniec danej jednostki samorządowej. Z kolei przedmiotem samorządu terytorialnego jest „samo się rządzenie", sprawowanie administracji publicznej - samodzielne realizowanie, powierzonego przez państwo drogą prawną, zakresu zadań i obowiązków [3, s. 19].

Trwałe pomnażanie dobra wspólnego, w zakresie będącym w kompetencjach poszczególnych LWS i w miarę możliwości ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych, co przyczynia się do trwałej poprawy jakości życia osób tworzących dane wspólnoty, należy rozumieć jako rozwój tychże podmiotów. Tym sposobem uzasadnienie znajduje rozumienie rozwoju zrównoważonego, definiowanego jako „trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez właściwe kształtowanie proporcji między poszczególnymi rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym" [5, s. 22, 6, s. 181]. Jakkolwiek definicja ta jest definicją ogólną, to w odniesieniu do lokalnych wspólnot samorządowych można zaproponować jej wersję szczegółową i rozumieć rozwój zrównoważony poszczególnych lokalnych jednostek samorządowych jako trwałą poprawę jakości życia obecnych i przyszłych ich mieszkańców, dokonującą się z ich czynnym udziałem i akceptacją na etapie opracowywania strategii oraz jej wdrażania poprzez kształtowanie właściwych proporcji między kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym, w zakresie zadań będących w kompetencjach danej lokalnej wspólnoty samorządowej. Tak rozumiany rozwój zrównoważony można uznać za cel nadrzędny i rację bytu każdej lokalnej jednostki samorządowej, co potwierdza przeprowadzona powyżej w tekście analiza. Do niego, w gruncie rzeczy, można sprowadzić każdą wyszczególnioną powyżej w tekście cechę określającą istotę lokalnych wspólnot samorządowych.

Ochrona środowiska a rozwój zrównoważony lokalnych wspólnot samorządowych

Podejmując kwestię roli ochrony środowiska w rozwoju zrównoważonym rodzi się pytanie, czy środowisko winno być rozumiane w aspekcie szerokim, jako ogół warunków życia ludzkiego, czy też jako „ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat" [7, art. 3 pkt 39], a zatem jako wyłącznie środowisko przyrodnicze.

Zobacz także

Gdy mowa o środowisku rozumianym w sposób szerszy, jako ogół warunków życia ludzkiego, to ich poprawa w zakresie będącym w gestii poszczególnych LWS i w miarę ich możliwości ekonomiczno-ekologiczno- społecznych jest tożsama z rozwojem zrównoważonym tychże podmiotów.

Z kolei w kwestii roli i znaczenia ochrony środowiska przyrodniczego w rozwoju zrównoważonym należy stwierdzić, że jest ona składową rozwoju. Oznacza to, że nie można mówić o rozwoju samorządowej wspólnoty mieszkańców, jeśli środowisko przyrodnicze (i nie tylko przyrodnicze) nie jest chronione (szanowane), gdyż z tego tytułu obniża się jakość życia ludzkiego. Wynika stąd wielkiej wagi znaczenie ochrony środowiska przyrodniczego w rozwoju lokalnych wspólnot samorządowych (i nie tylko tych podmiotów).

Z drugiej jednak strony, w razie sektorowego podejścia do kwestii ochrony środowiska (co może mieć miejsce w przypadku przyjęcia rozumienia rozwoju zrównoważonego w znaczeniu przyrodniczym, w którym środowisko przyrodnicze jest traktowane jako wartość nadrzędna), ochrona środowiska może utrudniać rozwój, a nawet uniemożliwiać go. Przykładowo może mieć to miejsce, gdy w imię ochrony środowiska zamyka się zakłady produkcyjne [8, s. 48].

Zapewnienie ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, znajduje swoje miejsce już w art. 5 Konstytucji RP. Z art. 74 ust. 1 i 2 w powiązaniu z art. 16 Konstytucji RP wynika, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz lokalnych wspólnot samorządowych, które są zobowiązane do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Obowiązek ochrony środowiska wynika także z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP, w którym zapisano, że władze publiczne są obowiązane do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Obowiązek ochrony środowiska przez lokalne wspólnoty samorządowe formułują w szczególności Ustawa o samorządzie gminnym oraz Ustawa o samorządzie powiatowym.

Odnośnie do gminy zadania dotyczące ochrony środowiska, wyszczególnione w art. 7 Ustawy, obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, terenów rekreacyjnych, zieleni komunalnej i zadrzewień [9, s. 8].

Art. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym zawiera zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, dotyczące ochrony środowiska, w zakresie m.in. zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska [9, s. 8].

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w punkcie 2 Drugiej Polityki Ekologicznej Państwa stwierdzono, że: „Nadrzędną wartością w polityce Trzeciej Rzeczypospolitej jest człowiek, będzie więc on także nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa" i dalej: „Zdrowie społeczeństwa jako całości, komfort środowiska, w którym żyją i pracują społeczności lokalne oraz życie i zdrowie każdego obywatela są głównym, niepodważalnym kryterium w realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu: w miejscu pracy i zamieszkania, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym". Przytoczone cytaty wskazują na celowość ochrony środowiska (poprawa w tym zakresie jakości życia człowieka) oraz na podmiot przedsięwzięć chroniących środowisko, którym jest sam człowiek - wartość nadrzędna polityki, w tym polityki ekologicznej, Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.

Globalizacja a zrównoważony rozwój lokalnych wspólnot samorządowych - przykład Jastrzębia Zdroju

Charakterystyka procesów globalizacji została omówiona w wielu pracach [10, 11 i in.], a w niniejszym artykule, stosownie do przyjętego tematu, zostanie podjęte zagadnienie przejawów globalizacji na szczeblu lokalnym. Oprócz licznych przykładów lokalizacji inwestycji przez zagraniczne podmioty w gminach i powiatach (zakłady produkcyjne, hipermarkety i in.), istnieje jeszcze inny przejaw postępujących procesów globalizacji, mający, w większym stopniu, wymiar świadomościowy. Chodzi o celowe i dobrowolne podporządkowywanie trwałej poprawy jakości życia osób tworzących lokalne wspólnoty samorządowe - tworzeniu jak najlepszych warunków do lokalizacji inwestycji kapitału zagranicznego (kapitał zagraniczny jest preferowany w niektórych gminach z racji jego wielkości i skali inwestycji, która w relacji do oferty lokalnych przedsiębiorców w przypadku Jastrzębia Zdroju wynosi 56:13)), a także o celowe i dobrowolne pominięcie w programowaniu rozwoju miasta (i bieżącej lokalnej gospodarki samorządowej) jego podmiotu - samych mieszkańców, w tym także prowadzących małe i średnie firmy oraz władz miasta i ich działalności gospodarczej [14, s.8-9], co oznacza bezpodstawne zlekceważenie i uprzedmiotowienie tych, którzy miasto stanowią - samych jego mieszkańców i obywateli, a którym Konstytucja RP w art. 30 gwarantuje poszanowanie i ochronę ich godności. Przykładem takiego wynaturzenia lokalnej gospodarki samorządowej jest opracowanie przygotowane w ramach tzw. „Programu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Miasta Jastrzębie Zdrój - AGENDA 21" [15]. Pośród wielu wynaturzających lokalną gospodarkę samorządową jego elementów, istnieje zapis realistycznego scenariusza procesów restrukturyzacyjnych lokalnej gospodarki Jastrzębia Zdroju, który jest zalecany przez jego Autora jako podstawa do dalszych prac planistycznych [15, s. 25].

Scenariusz ten można streścić w trzech elementach i celu ostatecznym (nadrzędnym) [14, s. 26]:

  1. ograniczenie działalności, głęboka restrukturyzacja oraz związane z tym liczne zwolnienia grupowe pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,
  2. zagospodarowanie strefy centrum przez inwestora zewnętrznego, który będzie ponadto działał na zasadzie magnesu na innych inwestorów od wielkich przedsięwzięć rekreacyjno-rozrywkowych, a w razie odmowy wydania pozwolenia na budowę hipermarketu w centrum miasta inni inwestorzy odbiorą takie działania władz jako niesprzyjające im i nie dojdzie do złożenia kolejnych ofert istotnych z punktu realizacji programu „Nowe Usługi" [15, s. 12],
  3. realizacja programu „Nowe Usługi", który może najlepiej wykorzystać miejscowe atuty i pokonać bariery [15, s. 13], uzależnionego od promocji programu, nagromadzenia stosownych usług oraz zapewnienia kursowania autobusu szynowego [15, s. 16] z prędkością niemalże ok. 110 km/godz. już w 2003 roku na trasie Jastrzębie-Katowice [15, s. 28] przy uwzględnieniu szkód górniczych [15, s. 12] (cel jest nierealny), a celem ostatecznym będzie:
  4. pojawienie się w mieście większych inwestorów branży rozrywkowej i rekreacyjnej (multikino, aąuapark), którzy przypieczętują ostatecznie nowy wizerunek miasta [15, s. 27-29].


Strony
[1] 2
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285