Zapamiętaj mnie
Jak i czym sadzić ziemniaki?
Autor: nothingman Publikacje autora
 8.0 - 1 głos -
Odsłon: 8528
Komentarzy: 1
Wyślij emailem wybraną publikację Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.11443}     DODAJ DO ELEFANTA.PL DODAJ DO WYKOP.PL DODAJ DO DIGG STUMBLE IT DODAJ DO REDDIT

Jak i czym sadzić ziemniaki?

Na podstawie wielu doświadczeń ścisłych ustalono, że optymalnym terminem sadzenia dla południowych i południowo-zachodnich rejonów kraju są II i III dekada kwietnia, dla rejonów centralnych i północno-zachodnich III dekada kwietnia, a dla rejonów północno-wschodnich i podgórskich III dekada kwietnia i I dekada maja.

Doświadczenia wykazały też, że opóźnienie sadzenia o 2 tygodnie w stosunku do terminu optymalnego obniżało plon o 5-7%, opóźnienie o 4 tygodnie - 15-20%, a o 6 tygodni to straty plonu o 40-55%, w zależności od odmiany. Opóźnienie sadzenia odmian skrobiowych powodowało obniżenie procentowej zawartości skrobi o 0,5-1,6%, a w latach korzystnych do gromadzenia skrobi - nawet o 3,0%.

Do odmian reagujących dużym spadkiem plonów na opóźnienie terminu sadzenia należą: Arkadia, Bryza, Bzura, Ibis, Lawina, Maryna, Meduza, Oda, Salto, Ślęza i Umiak oraz odmiany bardzo wczesne i wczesne. Straty plonu w wyniku późnego sadzenia (ok. 18 maja) mogą wynosić 10-35%. Do odmian bardziej tolerancyjnych na opóźnienie terminu sadzenia należą: Gabi, Danusia, Irga, Neptun i Wiking. Zwiększonym nawożeniem azotowym nawet przy dokarmianiu dolistnym nie można nadrobić strat spowodowanych opóźnionym sadzeniem. Przy wielokierunkowej produkcji ziemniaków należy w pierwszej kolejności sadzić odmiany wczesne na wczesny zbiór (wskazane jest ich podkiełkowanie), następnie ziemniaki kwalifikowane na cele nasienne, ziemniaki jadalne, a najpóźniej ziemniaki paszowe i przemysłowe. Najlepsze efekty uzyska się wówczas, jeśli wszystkie ziemniaki będą posadzone w okresie 10-15 dni optymalnego terminu sadzenia dla danego rejonu kraju.

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich plonów ziemniaka o pożądanym kierunku użytkowania jest właściwa obsada roślin na jednostce powierzchni. W miarę zagęszczenia plantacji zwiększa się plon ogólny, ale maleje plon pojedynczych roślin. Na glebach słabych, o niewielkiej zasobności w przyswajalne składniki mineralne w rejonach o małej ilości opadów zaleca się rzadsze sadzenie, gdyż mniejsza konkurencja o wodę i składniki mineralne korzystnie wpływa na wysokość plonu. Na glebach zasobnych, średnio zwięzłych i zwięzłych w rejonach o optymalnej ilości opadów wskazana jest większa obsada roślin na jednostce powierzchni. Aby uzyskać plon na podobnym poziomie, należy sadzić gęściej sadzeniaki małe, a rzadziej duże. W produkcji nasiennej, aby uzyskać wysoki plon sadzeniaków, zalecane jest duże zagęszczenie roślin i bardzo dokładne sadzenie. Ubytek roślin na skutek braku wschodów lub przepustów wynikających z niedokładności sadzenia sadzarką może spowodować znaczną obniżkę plonu sadzeniaka.

Jak sadzić?

Aby uzyskać w plonie dużą ilość bulw dużych przydatnych do przetwórstwa na frytki lub czipsy, należy duże sadzeniaki sadzić co 40 lub 50 cm, a małe co 22-30 cm.

W przeciętnych warunkach glebowo-klimatycznych za optymalne uważa się następujące obsady roślin w zależności od kierunku użytkowania:

• 50-75 tys. roślin na 1 ha przy produkcji nasiennej,
• 45-50 tys. roślin na 1 ha dla odmian wczesnych zbieranych na wczesny zbiór.
• 40-45 tys. roślin na 1 ha dla ziemniaków jadalnych i przemysłowych,
• 30-40 tys. roślin na 1 ha dla ziemniaków na frytki i czipsy.

Na glebach słabych, kwaśnych, mało zasobnych i na gorszych stanowiskach należy stosować dolne granice dawek, a na glebach lepszych i zasobnych - górne.

Przy głębszym sadzeniu, szczególnie na glebach średnio zwięzłych i zwięzłych powstaje więcej przepustów wskutek braku wschodów spowodowanych zwiększonym porażeniem rizoktoniozą i czarną nóżką. Zniżka plonu wynikająca ze zbyt głębokiego sadzenia może być bardzo duża i jest wynikiem opóźnienia wschodów o 6-8 dni oraz wegetacji i utrudnieniem w powstawaniu stolonów w głębszej bardziej zbitej warstwie gleby. Ponadto głębokie sadzenie wpływa na głębsze rozmieszczenie bulw w redlinie, co powoduje utrudnienie zbioru kombajnem i zwiększa straty w wyniku uszkodzeń mechanicznych bulw. Maszyny zbierające muszą przerobić większą masę gleby, co wpływa na zmniejszenie wydajności oraz zwiększenie awaryjności i zużycia paliwa. Każdy 1 cm głębszego kopania powoduje zwiększenie odsiewania ponad 150t gleby z 1 ha przez kombajn lub kopaczkę. Głębokość sadzenia określamy od podstawy sadzeniaka do wyrównanej powierzchni roli przed sadzeniem. Najbardziej optymalna głębokość wynosi 1-2 cm więcej od poprzecznej średnicy sadzeniaka. Dla sadzeniaków małych o wielkości 3,0-4,5cm powinna wynosić 5-6cm, a dużych o wielkości 4,5-6,0cm - odpowiednio 7-8 cm. Wysokość obsypywania powinna wynosić 6-8cm gleby nad sadzeniakiem; pozwala to ochronić sadzeniak przed ewentualnymi nocnymi przymrozkami i sprzyjać będzie lepszemu nagrzewaniu się gleby i szybkim wschodom roślin.

Czym sadzić?

Mechaniczne sadzenie ziemniaków zmniejsza kilkakrotnie nakłady roboczogodzin na hektar w stosunku do sadzenia ręcznego i pozwala na równomierne rozmieszczenie sadzeniaków w rzędzie na jednakową głębokość. Obecnie ocenia się, że ponad 85% powierzchni ziemniaków w kraju tj. ok. 640 tys. ha sadzi się sadzarkami automatycznymi, pozostałą powierzchnię uprawy sadzarkami półautomatycznymi, pod dołownik, znacznik i pod pług. W Polsce w użytkowaniu jest wiele typów sadzarek, które w zależności od rodzaju zespołu wysadzającego można podzielić na: tarczowo-chwytakowe, łańcuchowo-czerpakowe i taśmowo-czerpakowe.

Najczęściej na naszych polach spotykać można dwu- lub czterorzędowe sadzarki tarczowo-chwytakowe produkcji czeskiej, które przez dziesięciolecia importowane były do Polski. Obecnie jeszcze według czeskich wzorów produkuje w kraju sadzarkę tego typu S 204 Stolon. Sadzarki tarczowo-chwytakowe mogą pracować w rozstawie międzyrzędzi 62,5 cm, 67,5cm i 70 cm. Przez odpowiednie ustawienie przekładni łańcuchowo-zębatych można uzyskać gęstość sadzenia w rzędzie: 21,25,30,35 i 40 cm. Uzyskanie zadowalającej dokładności sadzenia wymaga zastosowania sadzeniaków rozsortowanych według wielkości i oddzielnego sadzenia każdej frakcji, przez odpowiednie przestawianie sadzarki. Przy sadzeniu sadzeniaków małych można pracować z prędkością do 6 km/h, natomiast przy sadzeniakach dużych prędkość sadzenia nie powinna przekraczać 4 km/h.

Zobacz także

Dosyć dobrymi parametrami sadzenia charakteryzują się bardzo tanie 2-rzędowe sadzarki łańcuchowo-czerpakowe S 208, S 210 i S 227. Są to maszyny dwurzędowe, posiadające system wysadzania z pojedynczym szeregiem czerpaków przymocowanych do łańcucha tulejowo-rolkowego napędzanego przez koła jezdne. Sadzarki te (o pojemności zbiornika 200--300 kg) mają rozstawy międzyrzędzi od 62,5 do 67,5cm, a niektóre nawet do 75 cm. Poprzez zmianę obwodu kół napędowych o segmentowej budowie można uzyskać 3 lub 4 gęstości sadzenia od 24 do 36 cm w rzędzie. Głębokość sadzenia regulowana jest poprzez opuszczanie lub podnoszenie redlić wygarniających, a wysokość obsypywania przez regulację zagarniaczy, najczęściej skrzydełkowych. Wadą sadzarek łańcuchowo-czerpakowych jest mały zakres gęstości sadzenia oraz znaczne uszkodzenia sadzeniaków przez łańcuchy z czerpakami, które pracują na całej głębokości zbiornika. Ponadto jednakowa wielkość czerpaków przy niewyrównanych sadzeniakach powoduje, że małe sadzeniaki pobierane są niekiedy po kilka do jednego czerpaka, a urządzenie wstrząsowe nie zabezpiecza dostatecznie przed wysadzaniem bulw podwójnych. Zbyt duże sadzeniaki mogą spadać z czerpaków i powstają przepusty. W sadzarkach tych nie należy napełniać sadzeniaków do pełnego zbiornika, gdyż pracujące w całej masie czerpaki tworzą kopczyki i sadzeniaki wypadają poza maszynę. Zaletą tych sadzarek, obok niskiej ceny i prostej konstrukcji, jest możliwość wykorzystania korpusów obsypujących po zdemontowaniu sadzarki do pielęgnacji ziemniaków. Niektóre typy sadzarek mają możliwość zamontowania siewnika nawozowego do rzędowego nawożenia i urządzeń do zaprawiania sadzeniaków lub wysiewu granulatów ochrony roślin.

Sadzarki taśmowo-czerpakowe 2-rzędowe S 211 i 4-rzędowe S 221/1 są maszynami nowoczesnymi wyposażonymi w taśmowo-czerpakowy system wysadzający; wyposażone są w dwa rzędy czerpaków umocowanych do taśmy napędzanej przez kota jezdne. Mogą być wyposażone na życzenie nabywcy w zagarniacze skrzydełkowe lub talerzowe oraz metalowe lub ogumione kota napędowe. Poprzez przekładnię zębowo-łańcuchową można uzyskać 9-15 gęstości sadzenia w zakresie od 17 do 40 cm w rzędzie. Posiadają możliwość rozstawu szerokości międzyrzędzi od 67,5 do 75,0 cm. Redlice wygarniające pozostawiają klinowy kształt rowka utrudniający toczenie się sadzeniaków na boki oraz do tyłu. Głębokość sadzenia reguluje się przez podnoszenie lub opuszczanie redlić wygarniających i na tulejach ustalających pochylenie sadzarki względem kół napędowych. Od kilku lat w Remprodex Człuchów produkuje się 2- i 4-rzędowe sadzarki S 211 i 211/1 Super o dodatkowym zasobniku o pojemności do 1000 kg hydraulicznie podnoszonym do uzupełnienia sadzeniaków.

Sadzarki S 222 w kilku wersjach 2- lub 4--rzędowych wyposażone w podwójne szeregi czerpaków produkuje się pod nazwą Kora 2 i Kora 4. Przekładnia zębowo-łańcuchowa umożliwia uzyskanie 15 gęstości sadzenia w zakresie od 14,5 do 45 cm. Sadzarki te mają możliwość rozstawu szerokości międzyrzędzi od 67,5 do 75,0 cm. Głębokość sadzenia regulowana jest przez opuszczanie lub podnoszenie redlić wygarniających lub stopniem nachylenia sadzarki względem kół napędowych. Wysokość obsypywania oraz kształt redlin regulowane są przez odpowiednie ustawienie zagarniaczy talerzowych. Sadzarki S 222/1 są dodatkowo wyposażone w pomost na skrzynki, koła kopiujące i wibrator napędzany elektrycznie - dostosowane do sadzenia ziemniaków podkiełkowanych na wczesny zbiór.

Do sadzarek S 211 lub S 222 mogą być agregatowane siewniki do rzędowego nawożenia podczas sadzenia oraz urządzenia zaprawiające sadzeniaki. Rzędowy wysiew nawozów pozwala ograniczyć ilość przejazdów ciągnika na polu i umożliwia uzyskanie wysokiego plonu przy mniejszym zużyciu nawozów i paliwa. Sadzarki taśmowo-czerpakowe nie różnią się w zasadzie poziomem technicznym i wyposażeniem od zachodnich sadzarek typu Hassia, Grimme, Reekie, Cramer lub Kverneland, ale są od nich znacznie tańsze.

Tempo wschodów zależy od stopnia pod-kiełkowania lub pobudzenia sadzeniaków, warunków termicznych gleby oraz odmiany. Do szybko wschodzących należą odmiany bardzo wczesne i wczesne oraz: Alicja, Arkadia,

Balbina, Beata, Gabi, Jasia, Kolia, Lawina, Wolfram i Zebra. Odmiany o długim okresie wschodów, wymagające płytszego sadzenia i obsypywania to: Baszta, Bryza, Bzura, Danusia, Ikar, Neptun, Oda, Skawa, Sonda, Triada, Umiak, Wawrzyn, Wiking, Zeus i Żagiel.

Przy większych szerokościach międzyrzędzi uzyskuje się wyraźne oszczędności nakładów pracy ludzi oraz ciągników, co umożliwia m.in. przyśpieszenie terminowości zabiegów. Liczne krajowe i zagraniczne doświadczenia wykazały następujące zalety uprawy ziemniaka w szerokości międzyrzędzi 75,0 cm:

• uzyskanie wyższego plonu handlowego przy zachowaniu tej samej obsady roślin,
• zmniejszenie ilości bulw zazielenionych i porażonych zarazą ziemniaka,
• zmniejszenie ilości bulw uszkodzonych podczas ochrony i zbioru kombajnem,
• uzyskanie wyższej efektywności nawożenia mineralnego,
• ograniczenie podatności szerokich redlin na rozmywanie i deformację,
• łatwiejsze wykonywanie selekcji negatywnej na plantacjach nasiennych,
• dokładniejsze pokrycie roślin środkami ochrony i nawozami dolistnymi,
• umożliwienie stosowania ciągników o większej mocy i szerszym ogumieniu,
• zwiększenie wydajności pracy przy sadzeniu, pielęgnacji, ochronie i zbiorze,
• zmniejszenie nakładów pracy, zużycia paliwa oraz obniżenie kosztów produkcji.

W dążeniu do dalszego wzrostu plonu handlowego i podnoszenia jakości bulw oraz ograniczenia kosztów produkcji nowe techniki sadzenia zmierzają w kierunku zwiększenia szerokości międzyrzędzi z 75 cm do 90 cm. Upowszechniane jest sadzenie z jednoczesnym rzędowym nawożeniem nawozami stałymi i płynnymi oraz pianowym lub ciekłym zaprawianiem sadzeniaków i wysiewem granulatów nowej generacji ochrony roślin.

Szczegółowe zalecenia dotyczące nowoczesnej agrotechniki i mechanizacji produkcji ziemniaka wraz z krótką charakterystyką zarejestrowanych odmian znajdą rolnicy w książkach „Sadzenie, pielęgnacja i ochrona ziemniaków" oraz „Nawożenie ziemniaków", które można zakupić za zaliczeniem pocztowym, pisząc na adres: Kazimierz Jabłoński, ul. Jana Pawła II 13/14, 75-452 Koszalin lub telefonicznie (094) 3431897.

Agroserwis

Komentarze
bullet ramka |
Komentarze: 2

Dobry artykuł dla ekorolników :)


Aby wystawiać komentarze na tej stronie, musisz być zalogowany. Zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.
Najnowsze dokumenty Subskrybuj kanał Prawo
Pobieranie aktów prawnych możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio dodane artykuły
12.2.14 09:39 Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1.12.13 04:35 Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
1.12.13 04:34 Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
1.12.13 04:31 Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
26.10.13 11:40 Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
26.10.13 11:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
28.7.13 02:06 Współpraca WFOSiGW w Szczecinie w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Rok 2013 jest już dwudziestym rokiem współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z BOŚ SA w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne z dopłatami do odsetek ze naszej strony. Umowę o współpracy z BOŚ S.A. podpisaliśmy 24.09.1993 roku. W okresie współpracy wspólnie udzieliliśmy niemal 2,5 tysiąca kredytów, o wartości prawie 120 mln. zł., przy naszych dopłatach na poziomie 8,8 mln. zł. Współpraca ta nabrała „rumieńców” w ostatnich czterech latach. Zawarliśmy w tym okresie 1160 umów (a więc niemal połowę z dwudziestolecia) o wartości 91,5 mln.zł. Nasze dopłaty w tym okresie wyniosły7,1 miliona złotych - 80% wartości naszych dopłat w cztery lata! Równie korzystnie wygląda nasza współpraca z BOŚ na tle innych Funduszów. Efekty obrazuje poniższa tabela.
28.7.13 01:50 17 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie
17 mln zł z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Koszt całkowity tych inwestycji przekroczy 35 mln zł. To wynik kolejnych umów podpisanych przez Prezesa Funduszu i Beneficjentów. Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
28.7.13 01:40 KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI
Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy z Bankami Spółdzielczymi w programie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, osób fizycznych realizujących wybrane zadania w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Fundusz dokonuje częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w Bankach Spółdzielczych z którymi współpracujemy. W 2011 roku podpisaliśmy umowy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie, Bankiem Spółdzielczym w Wolinie, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku oraz Bankiem Spółdzielczym w Gryficach.
28.7.13 01:35 20-lecie funduszu POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska już od 20 lat. Przekazujemy środki krajowe Beneficjentom, którzy aktywnie o nie zabiegają i cieszymy się z osiągniętych efektów ekologicznych. W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają wpływ na naszą przyszłość.
28.7.13 01:31 Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zanim szerzej zajmiemy się omówieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przyrody i środowiska w województwie zachodniopomorskim, może zapytam o rolę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w określaniu kierunków inwestowania w tym obszarze?
28.7.13 01:26 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ważne informacje: pliki cookies . ochrona prywatności . reklama . regulamin . współpraca
Nasze pozostale serwisy: woda.org.pl . odpady.org.pl . energia.org.pl
Nasz adres: ul.Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin, biuro@zieloni.com.pl, tel.888 285 285